Belső rendszabályzat PDF Nyomtatás E-mail

A Nagy Imre Általános Iskola Belső rendszabályzata

1. Az iskolák működését az 5115/15.12.2014. számú miniszteri rendelet szabályozza. A Nagy Imre Általános Iskola belső rendszabályzata kiegészíti az említett miniszteri rendeletet: a Nagy Imre Általános Iskola (továbbiakban: az Iskola) sajátos szabályait tartalmazza.
2. A Belső rendszabályzat betartása kötelező az Iskola munkaközössége, tanulóközössége, szülői közössége valamint az Iskolában tartózkodó személyek részére. (Iskola alatt a Belső rendszabályzatban az iskolaépületet, az iskolaudvart, az iskolakertet és az iskola parkolóját értjük.)
3. A Belső rendszabályzatot az Iskola Tantestülete és Vezetőtanácsa módosíthatja.

I. Beiratkozás az Iskolába. Osztályok kialakítása

4. A tanulók beíratása az Iskolába az Oktatási Minisztérium illetve a Hargita Megye Tanfelügyelősége által előírt szabályok szerint történik.
5. Az osztályok kialakítása során, a tanulók osztályokba történő besorolása során az Iskola Tantestülete és/vagy Vezetősége – a lehetőségek függvényében – figyelembe veszi a tanulók szüleinek kívánságait.

II. Az Iskola helyiségeinek, felszerelésének használati rendje

6. Az Iskolába tanítási idő alatt (8-15 óra között) érkező személyek az Iskola főbejáratán illetve az Iskolaparkoló felőli bejáraton léphetnek be az épületbe. Az Iskolába tanítási idő alatt belépő idegen személyek kötelesek bejelentkezni a szolgálatos tanulónál az Előcsarnokban. Bejelentkezést követően az Előcsarnokban várakozhatnak illetve a Titkárságon és a Könyvelőségen intézhetik ügyeiket. Az Iskola többi részében csak az iskolaigazgató engedélyével közlekedhetnek illetve tartózkodhatnak. Idegen személynek minősül az Iskola diákjain, alkalmazottain és az Iskola diákjainak szülein kívül minden más személy.
7. Az Iskolába tanítási idő alatt (8-15 óra között) belépő szülők kötelesek bejelentkezni a szolgálatos tanulónál az Előcsarnokban. Bejelentkezést követően az Előcsarnokban várakozhatnak illetve a Titkárságon és a Könyvelőségen intézhetik ügyeiket. Az Iskola többi részében csak akkor közlekedhetnek illetve tartózkodhatnak, ha meghívást kaptak az Iskola valamely tanítójától/tanárától vagy ha engedélyt kaptak erre az iskolaigazgatótól.
8. Az előkészítő osztályos diákok szülei a tanév I. félévében a tanítás elkezdése előtt (8 óra előtt) felkísérhetik a tanterembe gyermeküket.
9. A tanítási nap végeztével hazainduló diákok a diákkijárókon hagyhatják el az iskolaépületet. Diákkijárónak számít az A épületszárny illetve a B épületszárny földszintjének Előcsarnoktól távolabbi végén található kijárat. A főbejárat és az Iskolaparkoló felőli bejárat nem diákkijáró, ezeket a tanulók csak tanerő felügyelete mellett illetve rendkívüli esetekben használhatják.  A szülők az iskolaudvaron várhatják iskolából hazainduló gyermeküket.
10. Az Iskola munka-, tanuló-, szülői közössége valamint az Iskolában tartózkodó személyek kötelessége:
a) gondosan bánni az Iskola anyagi javaival,
b) megőrizni az Iskola rendjét és tisztaságát,
c) betartani a tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályokat,
d) takarékoskodni az elektromos árammal és a vízzel.
11. Az Iskola területét a tanulóknak tanítási idő alatt tanító/osztályfőnök/iskolaigazgató engedélye nélkül elhagyni szigorúan tilos.
12. A tanulók az Iskola helyiségeit – a saját osztálytermükön, a tanulók számára kijelölt folyosókon, mosdókon és lépcsőházon kívül – csak pedagógusi felügyelettel használhatják.
13. Tanítási idő után a tanulók csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhatnak az Iskolában.
14. Az Iskola anyagi javaiban okozott kárt a károkozónak kötelessége helyrehozni.
15. Ha egy tanuló anyagi kárt okoz az Iskola javaiban, akkor a tanító/osztályfőnök intézkedik a kárnak szülők általi helyrehozásában.
16. Ha nem derül ki a tettes, akkor az érintett osztályközösségre hárul a kár megtérítése.
17. A tanulók ne hagyjanak pénzt és/vagy értéktárgyakat az üres és bezáratlan osztálytermekben valamint az öltözőkben. Az őrizetlenül hagyott pénzt és értéktárgyakat az Iskola nem tudja őrizni, értük felelősséget az Iskola nem vállalhat. A tanulók a testnevelés óra idejére átadhatják megőrzésre értéktárgyaikat a testnevelő tanáruknak.
18. Tilos az Iskolaépületben szabadtéri játékszerekkel (pl. labda, roller, görkorcsolya stb.) játszani. Attól, aki nem tartja be ezt a szabályt, elkobozzuk a játékszert.
19. Tilos az Iskolaudvaron tanítási idő alatt (8-15 óra között) kerékpározni, rollerezni, görkorcsolyázni. Attól, aki nem tartja be ezt a szabályt, elkobozzuk a kerékpárt, rollert, görkorcsolyát.
20. Tilos az Iskolaudvaron labdával veszélyes játékot játszani. Attól, aki nem tartja be ezt a szabályt, elkobozzuk a labdát, és aznapra megtiltjuk a labdázást számára az iskolaudvaron.
21. Az Iskola területén a felnőttek csak az Iskola parkoló felőli bejáratának külső előterében illetve a az Iskola parkolójában dohányozhatnak.

Az oktató-nevelő tevékenységek rendje

22. Az oktatás és nevelés a miniszteri rendeletben előírt tanévszerkezet szerint, az Iskola órarendje alapján történik, a tanítók és tanárok vezetésével, az erre a célra kijelölt tantermekben. Igazgatói engedély alapján a foglalkozásra a rendestől eltérő helyszínen és/vagy időpontban is sor kerülhet.

23. A tanerők kötelessége – amennyiben ebben nincsenek akadályoztatva – bejelenteni, amennyiben betegség vagy egyéb okok miatt nem tudják megtartani tanóráikat.

24. Az Iskolában tartózkodó, és tanórát nem tartó tanerők kötelessége helyettesíteni munkavégzésükben akadályoztatott munkatársaikat.

25. A tanítás reggel 8 órakor kezdődik. A tanórák időtartama kisiskolások esetében 45 perc, gimnazisták esetében 50 perc. A rövid szünetek időtartama kisiskolások esetében 15 perc, gimnazisták esetében 10 perc, a nagyszünet kisiskolások esetében 25 perc, gimnazisták esetében 20 perc. A csengetés a gimnazisták tanóráinak és a szüneteinek rendje szerint történik, a következőképpen:

Tanórák / Szünetek Időtartam

1. tanóra                                  08.00 – 08.50

szünet                                      08.50 – 09.00

2. tanóra                                  09.00 – 09.50

nagyszünet                               09.50 – 10.10

3. tanóra                                  10.10 – 11.00

szünet                                      11.00 – 11.10

4. tanóra                                  11.10 – 12.00

szünet                                      12.00 – 12.10

5. tanóra                                  12.10 – 13.00

szünet                                      13.00 – 13.10

6. tanóra                                  13.10 – 14.00

szünet                                      14.00 – 14.10

7. tanóra                                  14.10 – 15.00

26. A tanítási órákat senki sem zavarhatja.
27. Az iskolaigazgató engedélye nélkül tilos hang és/vagy képfelvételt készíteni az Iskolában. Az oktató-nevelő tevékenységekről készülő hang és/vagy képfelvétel esetén a tevékenységet vezető tanerő beleegyezése is szükséges.
28. Amennyiben az iskolaigazgató engedélyt ad erre, a szolgálatos tanuló hirdetést vihet be és/vagy olvashat fel az osztályok számára.
29. Becsengetés után senki sem tartózkodhat a folyosón.
30. Szigorúan tilos tanulót vagy tanerőt tanóráról kihivatni az iskolaigazgató engedélye nélkül.

A szünetek rendje

31. A szünetek időtartama nem rövidíthető.

32. A szünetek rendjét a szolgálatos tanerők és diákok felügyelik.
33. A tanulók – ha nem esik az eső – az udvaron töltik a szünetet, vigyázva saját és társaik testi épségére.
34. Az épületben tolakodni, szaladgálni tilos.
35. A titkárságra csak kopogtatás után, a tanulókra vonatkozó, kiírt program szerint szabad belépni.
36. A szünetbeli problémák megoldása érdekében a tanulóknak a szolgálatos pedagógushoz kell fordulniuk.
37. Szünetben az iskola területén kívül tartózkodni szigorúan tilos.
38. Tilos a szomszédos intézmények kerítésére felmászni, a kerítésen szemetet átdobálni, a szomszédokat zaklatni.
39. Az iskola kertjeiben található virágok, fák óvása minden tanuló kötelessége.
40. A diákok osztály- és iskolai szolgálatot teljesítenek. Az iskolai szolgálatot a jó magaviseletű tanulók végzik.
41. Az iskolai szolgálatot teljesítő tanulók az iskolát képviselik. Illemtudóan viselkednek. Kötelesek pontosan csengetni, krétáról gondoskodni, szünetben és a tanórák idején az iskola bejárati ajtait felvigyázni, az Iskolába érkező idegen személyeket köszönéssel fogadni és eligazítani.

A tanerők feladatai

32. Sokoldalú oktató - nevelői tevékenységet fejtenek ki a tanuló ifjúságnak az életre való felkészítésében.

33. Részt vesznek a pedagógiai tanácsüléseken, a vezetőtanács üléseken (amennyiben Vezetőtanács-tagok) és a módszertani tevékenységeken. Az ezekről való igazolatlan hiányzás fegyelmi kihágásnak számít.

34. Fogadóórát tartanak heti rendszerességgel tanítványaik szülei számára. A fogadóórák időpontját a szülők tudomására hozzák.

35. Szükség szerint megsegítő órákat és szakköröket tartanak.

36. Szemléltető eszközöket, feladatlapokat készítenek.

37. Részt vesznek a Tanfelügyelőség valamint a Pedagógusok Háza által szervezett módszertani tevékenységeken.

38. Irányítják és biztosítják a tanulók részvételét az iskolán kívül szervezett tevékenységeken.

39. Beosztás szerint részt vesznek az iskolai szolgálat lebonyolításában. Felelőséggel tartoznak az ezen időszakban történt eseményekért.

40. Az esetleges rongálások mielőbbi kijavítása érdekében naponta kötelesek jelenteni észrevételeiket az Iskola gondnokának, hogy a karbantartók elvégezhessék a megfelelő javításokat.

41. A tanóráról hiányzó tanulókat hiányzónak írják az osztálynaplóba.

42. Az órára későn érkező tanulók hiányzását az órát tartó tanító/szaktanár igazolja.

43. A tanulóknak adott minősítéseket/osztályzatokat azonnal beírják az osztálynaplóba és a tanulók ellenőrzőjébe.

44. Tanulmányi kirándulások szervezése esetén balesetvédelmi felkészítőt tartanak, erről jegyzőkönyvet vezetnek, és a tanulókkal aláíratják ezt.

45. Tudomásul veszik és betartják a munkakörükkel kapcsolatos általános és sajátos feladatokat tartalmazó jegyzékben (Fişa postului) foglaltakat.

46. Becsengetés után azonnal megkezdik oktató-nevelő tevékenységüket.

47. Nem küldhetik el a tanulókat sem vásárolni, sem az osztálynaplóért.

48. Nem fenyíthetik testileg, és nem alázhatják meg a tanulókat.

49. A tanulókat tanórákról nem küldhetik ki.

50. Az osztály utolsó tanórája esetén megvárják, amíg a tanulók elhagyják a tantermet, és kikísérik őket az épületből.

51. Szóbeli feleltetésekkel, írásbeli felmérőkkel, gyakorlati és laboratóriumi próbákkal ritmikusan felmérik a tanulók felkészültségét. Félév illetve tanév végén a tanulók füzeteire, félév közben kifejtett tanórai tevékenységére is adhatnak jegyet.

52. Az írásbeli dolgozatokat összegyűjtik és egy évig megőrzik.

53. Heti 1 órás tantárgyból félévenként legalább 2 minősítést/jegyet, a több órás tantárgyakból a dolgozatjegyen kívül a heti óraszámnak megfelelő számú minősítést/jegyet adnak, ebből legalább egy minősítést/jegyet szóbeli feleltetésre.

54. A félévi dolgozat témáját az illető félév anyagának fontosabb fejezeteiből választják ki.

55. Egy napra csak 1, hetente legtöbb 2 dolgozatot tervezhetnek a keddi, szerdai és csütörtöki napokra.

56. A dolgozatjegyeket legkésőbb 2 héttel a zárás előtt beírják az osztálynaplóba.

57. A végzős osztályok egységes dolgozatírását a szaktárca által kidolgozott vizsgaszabályzat szerint bonyolítják le.

58. Gondoskodnak arról, hogy a pótvizsgára maradt tanulóknak az illető tantárgyból 1-gyel több minősítése/jegye legyen, mint különben.

59. A félév, illetve a tanév végén az utolsó előtti tanítási órájukon lezárják tanítványaik tanulmányi helyzetét.

60. A pótvizsgára maradt tanulók számára felkészítőket tarthatnak.

61. Tilos a tanulók értékelésekor anyagi juttatásokat elfogadni a tanulóktól/azok szüleitől.

A tanítók és osztályfőnökök további feladatai

62. Felelősek az osztálytermükben elhelyezett bútorzati tárgyakért és didaktikai eszközökért.

63. Ismertetik a tanulókkal a belső rendszabályzat tanulókra vonatkozó fejezeteit.

64. Naponta ellenőrzik osztályukat. Azonnal orvosolják az osztályban felmerült problémákat. Csak rendkívüli esetekben fordulnak az Igazgatósághoz.

65. Családlátogatásokra járnak, és heti rendszerességgel fogadóórát tartanak.

66. Hetente ellenőrzik a tanulók ellenőrző könyvecskéit.

67. A hiányzó tanulók hiányzásait a tanuló visszaérkezését követő 7 napban igazolják orvosi vagy szülői igazolás alapján. Az igazolásokat a tanév végéig megőrzik. Amennyiben a tanuló nem mutatja be az igazolását, igazolatlan hiányzást vezetnek az osztálynaplóba.

68. Az 1. félév végétől számított legtöbb 10 napon belül kötelesek írásban értesíteni az Elégtelen minősítéssel / 4-es vagy annál kisebb osztályzattal lezárt tanulók szüleit. Ugyanez érvényes a tanév végére is, ekkor közölniük kell a felkészítők illetve a pótvizsgák időpontjait is.

A módszertani bizottságok vezetőinek további feladatai

69. Óralátogatásokat végeznek a bizottságuk tagjainál, különösképpen a kezdő/az Iskolába újonnan érkezett tanerőknél.

70. Értékelik a bizottságuk tagjainak oktató-nevelő tevékenységét, és erről írásos jelentést készítenek a Vezetőtanács számára

A szolgálatos tanerők feladatai

71. A kifüggesztett beosztás szerint teljesítik feladataikat.

72. Szolgálatos tanulók segítségével fejtik ki tevékenységüket.

73. Szolgálati körzetükben felelnek a rendért, a tisztaságért, a tanulók biztonságáért, a falak, ablakok és a díszítés épségéért.

74. Az I. emeleten levő szolgálatos felel a tanáriban levő iskolai dokumentumok biztonságáért.

75. A földszinten levő szolgálatosok figyelemmel kísérik a kapusszolgálatot teljesítő tanulókat.

76. A földszinten és az első emeleten lévő szolgálatosok szünetekben kiküldik a tanulókat az udvarra, hacsak nem esik kint az eső.

A tanulók jogai

A tanulóknak joga van:

77. tanulni;

78. ingyenes tankönyvekhez;

79. részt venni a tanórákon;

80. használni az iskola didaktikai felszerelését az oktató-nevelő tevékenységek idején;

81. pihenési időre az órák közötti szünetekben és az oktatási szakaszok között;

82. tisztelettudóan véleményt nyilvánítani;

83. segítséget, útbaigazítást, magyarázatot kérni a pedagógusoktól;

84. bármilyen, az őt érintő kérdés vagy intézkedés kapcsán (a törvényes előírások betartásával) javasolni;

85. panaszt tenni, ha nem megfelelő bánásmódban részesül;

86. részt venni az Iskola vagy más intézmények által tanulók számára szervezett oktató-nevelő valamint szabadidős tevékenységeken, versenyeken, vetélkedőkön, bajnokságokon;

87. a jogszabályok szerint kijáró anyagi segítséghez, ösztöndíjhoz;

88. diáktanácsba szerveződni és azt működtetni;

89. családi okok miatt, a szülők igazolásával évente 5 tanítási napról hiányozni.

90. a mozgásképtelen tanulóknak az Iskola biztosítja az oktatást-nevelést a tanuló lakhelyén.

91. a törvényes keretek betartásával a tehetséges tanulóknak 2 osztályt is elvégezni 1 tanév alatt.

A tanulók kötelességei

A tanulóknak kötelessége:

92. 16. életévük betöltéséig részt venni a kötelező általános iskolai oktatásban a tanév szerkezetének és az Iskola órarendjének megfelelően. Indokolatlanul ne hiányozzanak az Iskolai tevékenységekről. Betegség esetén iskola- vagy családorvosi igazolással, egyéb ok miatt történő hiányzás esetén szülő által írt, a távolmaradás okát megindokló igazolással igazolják hiányzásaikat tanítójuknál/osztályfőnöküknél;

93. alaposan felkészülni a tanórákra, elsajátítani a tantervben előírt tananyagot;

94. mindenütt és mindenkivel szemben civilizáltan, udvariasan viselkedni;

95. tisztelni tanítóit, tanárait;

96. tiszteletben tartani az ország törvényeit, az Iskola működési és belső rendszabályzatát, a közlekedési, munka-, baleset-, egészség-, tűz-, környezet- és polgári védelmi rendszabályokat,

97. koruknak és tanuló mivoltuknak megfelelő öltözetben, rendezett hajviselettel, ékszerek nélkül jönni az iskolába;

98. a tanítás megkezdése előtt 10 perccel megjelenni az Iskolában;

99. iskolába jövet, az iskolában és iskolából hazamenet viselni ruházatán vagy az iskolástáskáján az iskolajelvényt;

100. a tanító / osztályfőnök által meghatározott ülőhelyen ülni a tanórák alatt;

101. a testnevelő tanárok által előírt öltözetben megjelenni a testnevelés órákon;

102. iskolai ünnepek alkalmával ünnepi öltözetben iskolába jönni. Az ünnepi öltözet sötét színű nadrágból / szoknyából, fehér ingből és iskolai nyakkendőből áll;

103. gondosan bánni az Iskola anyagi javaival; tisztán és rendben tartani a padját, a székét és a tanfelszerelését,

104. a tanulók részére kijelölt folyosókat, lépcsőházat és udvarrészt használni. Csak indokolt esetben tartózkodhatnak az első lépcsőházban illetve az előcsarnokban.

105. vigyázni az iskolai dokumentumokra; az ellenőrző könyvecskét megőrizni, azt magukkal hordani, tanórákon a padon tartani, a minősítéseket, jegyeket és az egyéb beírásokat a szülőkkel aláíratni,

106. tanórák alatt kikapcsolt állapotban tartani a telefonját,

107. teljesíteni szolgálatos feladatait.

108. Tilos:

a) az oktatás folyamatát akadályozó ellenszegülést, sztrájkot szervezni, azokon részt venni,

b) elzárni az oktatásra szolgáló területekhez vezető utakat;

c) szóval vagy tettlegesen bántalmazni a tanulókat valamint az Iskola alkalmazottait; tanulóhoz méltatlan szavakat használni;

d) labdázni, görkorcsolyázni, gördeszkázni az épületben;

e) az Iskola berendezését rongálni, a falakra, a falburkolatokra, a bútorzatra írni;

f) az ablakba feállni, kiülni, kimászni;

g) veszélyes, gyúlékony, robbanékony anyagokat, vágó-, szúróeszközöket, lézerceruzákat behozni az Iskolába;

h) tűzzel játszani, gyújtogatni;

i) cigarettát, alkoholt, kábítószert fogyasztani;

j) az ország függetlenségét, területi épségét veszélyeztető, agresszivitást, tolerancia ellenességet sugalmazó írásokat, képeket behozni az iskolába;

k) kiskorúak számára nem ajánlott folyóiratokat behozni az iskolába;

l) megrongálni az iskolai dokumentumokat (ellenőrző könyvecskét, naplót) ;

m) szerencsejátékokat játszani;

n) az iskolatársakat, alkalmazottakat, más személyeket, intézményeket ok nélkül riasztani.

109. Ne legyenek elnézőek tanulótársaik fegyelmezetlenségeivel szemben. Szükség esetén értesítsék azonnal a tanítójukat/osztályfőnöküket, a szolgálatos tanárt vagy – ezek hiányában – a szolgálatos igazgatót.

Az osztályfelelős további feladatai

110. Értesíteni a szolgálatos igazgatót abban az esetben, ha a tanár a becsengetés után 10 perccel nem jelent meg az osztályban.

A tanulók hiányzásainak igazolása

111. A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását szülői vagy orvosi írással igazolni.

112. Távolmaradási engedélyt a tanuló számára a szülő előzetesen írásban kérhet a gyermeke tanítójától/osztályfőnökétől.

113. Tanítási napról való hiányzást igazolhat a szülő és az osztályfőnök is.

A tanulók tanulmányi előmenetelének minősítése

114. A kisiskolás tanulók tanulmányi eredményeit nagyon jó/jeles, jó, elégséges és elégtelen minősítésekkel értékeljük.

115. Az iskolás tanulókat 10-től 1-ig osztályozzuk.

116. 1-est kap az a tanuló, aki csalt vagy csalni próbált akár írásbeli, akár szóbeli felmérés alkalmából.

117. A félévi általános kiszámítása a következőképpen történik:

a) azokból a tantárgyakból, amelyekből nincs félévi dolgozatírás:

minősítések/jegyek általánosa kerekítve a közelebbi minősítéshez/egész jegyhez.

b) azokból a tantárgyakból, amelyekből félévi dolgozatot kell írni:

(jegyek általánosának háromszorosa + dolgozatjegy) : 4

118. Kisiskolások esetében a tantárgyak év végi általánosa egyenlő a két félévi lezárás középarányosával. Különböző félévi lezárások esetén a tanító választhat a kisebb vagy a nagyobb félévi lezárás közül a tanuló tanulmányi előmenetele függvényében.

119. Gimnazisták esetében a tantárgyak év végi általánosa egyenlő a két félévi lezárás kerekítés nélkül számított középarányosával.

120. VIII. osztályban rajzból és kézimunkából az év végi általános egyenlő a félévi lezárással.

121. Testnevelésből az év végi általános egyenlő az egyik félévi lezárással, amennyiben a tanuló a másik félévben felmentést kapott a testnevelés órák látogatása alól.

A tanulók magaviseletének minősítése

122. A magaviseleti minősítés/jegy megállapítása félév végén történik, figyelembe véve az illető osztályban tanító tanerők véleményét.

123. A magaviseleti minősítés/jegy 1-2 jeggyel levonható fegyelmi kihágásokért.

124. Minden 6 igazolatlan hiányzás után, vagy egy tantárgy félévi óráinak 10 %-áról való igazolatlan hiányzás esetén egy jeggyel vonjuk le a magaviseleti jegyet.

125. 3 igazolatlan hiányzás esetén figyelmeztetésben részesítjük a tanulót valamint az ellenőrzőbe írt intővel tájékoztatjuk a szülőt a helyzetről.

A tanév sikeres elvégzésének feltételei

126. A tanuló felsőbb osztályba léphet, ha minden tantárgyból legalább elégséges minősítése / 5-ös átmenő jegye van, és magaviseletből évi általánosa elégséges / 6-osnál nagyobb.

127. Félévi és év végi általánost csak a minden tantárgyból átment tanulóknak számítunk. Legtöbb 3 nappal a tanév befejezése után az iskolai faliújságon közzétesszük a tanulók év végi általános minősítését/osztályzatát.

Az osztályismétlés és a pótvizsgázás rendje

128. A pótvizsgáztatást rendszerint az a tanerő tartja, akinél a tanuló megbukott. A vizsgáztató bizottság másik tagja Iskolánk egy azonos szakú pedagógusa.

129. A pótvizsga-témák átfogják az egész tanév anyagát. A pótvizsgán 2 téma közül választhat a tanuló. A szóbeli vizsga tételhúzással történik (a pótvizsgáztató tanerők a pótvizsgázó tanulók számánál kétszer több tételt állítanak elő. Minden tételen 2 cím vagy feladat szerepel. A pótvizsgázó tanuló második illetve harmadik tételt is húzhat, ám ebben az esetben az osztályzatából eleve levonnak a pótvizsgáztató tanerők 1 illetve 2 jegyet. A pótvizsga tételek kidolgozására 45 perc áll a kisiskolások, 90 perc a gimnazisták rendelkezésére.

130. A pótvizsgázó tanulók szülei kérhetik a tanuló újra pótvizsgáztatását, ha 1 tantárgyból nem sikerült a pótvizsga. A kérést a pótvizsga eredményének kifüggesztése utáni 24 órán belül kell benyújtani írásban az Iskola Titkárságára. Elfogadható indoklás esetén az Igazgatóság engedélyt ad a tanuló újra pótvizsgáztatására. Ebben az esetben a korábban vizsgáztató tanerőktől különböző, de szakos pedagógusok az újravizsgáztatást legtöbb 2 napon belül megszervezik. A második pótvizsga eredményét a szülők nem fellebbezhetik meg.

131. A pótvizsga eredményét az illető tantárgy évi általánosának tekintjük, és így vezetjük be az osztálynaplóba.

132. A pótvizsgára maradt tanulók év végi általánosát a pótvizsga letétele után számítjuk ki.

133. Osztályismétlő marad az a tanuló:

a) aki félév és/vagy tanév végén lezáratlanul maradt egy vagy több tantárgyból,

b) aki év végén kettőnél több tantárgyból elégtelen minősítést / ötösnél kisebb osztályzatot ért el,

c) akinek magaviseletből évi általánosa elégtelen / hatosnál kisebb,

d) aki pótvizsgára maradt, és nem jelent meg a pótvizsgán, vagy ott nem ért el átmenő osztályzatot.

134. Az elemi tagozaton osztályismétlés csak a II. osztálytól lehetséges.

135. Halasztást kapnak azok a tanulók, akik:

a) igazoltan vagy igazolatlanul hiányoznak egy tantárgy félévre jutó óraszámainak 50%-ról;

b) bizonyos ideig az igazgatóság jóváhagyásával külföldön folytatták tanulmányaikat, kulturális vagy sport versenyeken vettek részt;

c) a szakminisztérium által elismert ösztöndíjjal külföldön folytatják tanulmányaikat;

d) meghatározott ideig külföldön tanultak.

136. Az 1. félévben lezáratlan tanulókat a 2. félév első 4 hetében zárjuk le szóbeli és esetenként írásbeli vizsgáztatás alapján. A 2. félévben lezáratlan tanulók helyzetét a pótvizsgához hasonló módon rendezzük a pótvizsgát megelőző időszakban. Amennyiben a tanuló nem ér el átmenő osztályzatot ezen a vizsgán, joga van jelentkezni a pótvizsgán.

137. Azon tanulók, akik az általános oktatás nappali tagozatát nem látogatják, és/vagy két évvel idősebbek az illető osztály tanulóinál, iskolából kimaradottaknak tekintendők. Ezen tanulók esti, csökkentett látogatású vagy látogatás nélküli tagozatra iratkozhatnak, a ”második esély” program szerint.

138. A tanulmányait külföldön folytató tanulók visszanyerhetik tanulói minőségüket, amennyiben elismertetik a külföldön elért tanulmányi eredményeiket, és leteszik a szükséges különbözeti vizsgákat. Erre a célra az országba való visszatérésüket követő 60 napon belül van lehetőségük. Tanulói minőségük visszanyeréséig részt vehetnek a tanórákon, az osztálynaplóba azonban nem vezetjük be őket ezen időszak alatt.

A tanulók jutalmazása

139. Az Iskola jutalmazhatja és/vagy dicséretben részesítheti azt a tanulót (vagy tanulói közösséget), aki:

a) tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, szorgalma és magatartása példaértékű,

b) évi eredményeiben jelentős javulást mutat fel,

c) hozzájárul az Iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez,

d) eredményes kulturális tevékenységet folytat,

e) kimagasló sportteljesítményt ér el,

f) a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez.

140. A tanulók kitüntethetők:

a) szóbeli, tanítói/tanári/osztályfőnöki dicsérettel az osztályközösség előtt,

b) szóbeli, igazgatói dicsérettel a tanulóközösség, a pedagógiai tanács előtt,

c) szülőknek címzett szóbeli és/vagy írásbeli dicsérettel,

d) oklevéllel, emléklappal,

e) jutalomkönyvekkel, -tárgyakkal,

f) jutalomkirándulással, -táborral,

g) az állami intézmények és/vagy gazdasági egységek által felajánlott érdem-tanulmányi ösztöndíjjal és/vagy más anyagi juttatásokkal.

141. A kiváló tanulmányi, sport- és/vagy művészeti eredményeket elérő tanulók előnyt élvezhetnek a tanórán kívül szervezett iskolai tevékenységek, kirándulások, táborozások alkalmával.

142. Év végén kitüntetésben részesülhetnek:

a) az osztályok éltanulói (1., 2., 3. díj, dicséret),

b) a tantárgy-, sport és/vagy képzőművészeti versenyeken kiváló eredményt elért tanulók,

c) az iskola „legjobb tanulója”,

d) a hiányzással nem rendelkező tanulók,

e) a rendkívüli jótettet végrehajtó tanulók.

143. Ha 2 vagy több tanuló az év végén azonos általánost ért el, mindannyian ugyanabban a kitüntetésben részesülnek.

144. Az iskola „legjobb tanulóját” a tanév végén kitüntetjük a néhai Szabó Judit tanárnő által alapított Nagy Imre-díj elnevezésű pénzjutalommal. Ezt a címet az a végzős tanuló nyerheti el, akinek az V-VIII. osztályos általánosa a legmagasabb, minimum 9,75 és a magaviseletének általánosa 10-es.

A tanulók büntetése

145. Azon tanulók, akik vétettek az Iskola belső rendszabályzata ellen, büntetést kapnak. Az elkövetett kihágások mértékében az Iskola a következő fegyelmi büntetéseket alkalmazhatja:

a) egyéni, szóbeli megrovás;

b) írásbeli intő;

c) megrovás az osztályközösség, az iskola tanulói közössége és/vagy a Pedagógiai tanács előtt;

d) a tanuló magaviseleti jegyének levonása;

e) az ösztöndíj időleges vagy végleges megvonása;

f) 3-5 napig terjedő eltiltás a tanórákról (a büntetett tanuló a tanórák ideje alatt köteles az Iskola épületében tartózkodni és önálló tanulmányi munkát végezni) ;

g) áthelyezés egy párhuzamos osztályba;

h) áthelyezés egy másik iskolába.

146. A tanulók súlyosabb kihágásait a Pedagógiai tanács elemzi, és dönt a büntetés felől.

147. Az iskolai tevékenységekről való időleges eltiltás esetén a tanító/osztályfőnök külön iskolai programot és felügyeletet szervez a Könyvtárban a megbüntetett tanuló(k) számára.

148. A koruknak és tanuló mivoltuknak nem megfelelő öltözetben, nem rendezett hajviselettel, ékszerekkel feldíszítve iskolába érkező tanulókat azonnal hazaküldjük, és visszatértükig igazolatlan hiányzást könyvelünk az osztálynaplóban.

149. A becsengetés után érkezett tanulókat késetteknek írjuk a naplóba. A gyakori késést a magaviseleti jegy megállapításánál figyelembe vesszük.

150. Azoktól a tanulóktól, akik telefonukkal megzavarják a tanórát, elkobozzuk a telefont, és azt az igazgatói irodában helyezzük el. Az elkobozott telefont első alkalommal visszaadjuk a szülő kérésére a szülőnek. Egy tanévben második alkalommal elkobozott telefont csak a tanév végén adjuk vissza a szülőnek.

151. Ugyanígy járunk el azon labdák és más szabadtéri játékok esetében, amelyekkel a tanulók az iskolaépületben játszanak, vagy az iskolaudvaron balesetveszélyes játékot folytatnak.

152. Minden fegyelmi büntetést szóban közlünk a tanulókkal. A tanító/osztályfőnök értesíti a megbüntetett tanuló szüleit a büntetés tényéről.

153. A büntetéseket a büntetés bejelentésétől számított 5 napon belül fellebbezhetik meg a tanuló szülei. Az írásbeli fellebbezést a Titkárságra kell benyújtani. Az Iskola vezetősége a Hargita Megyei Tanfelügyelőségre küldi a fellebbezést a büntetés indoklásával együtt. A Tanfelügyelőség döntése végleges.

154. A fegyelmi büntetést követő legkevesebb 8 hét alatt kifogástalan magatartást tanúsító tanuló büntetése feloldható azon személy által, aki a büntetést kimérte. Ilyen esetben a magaviseleti jegy megígért levonása is eltörölhető.

A szülők jogai és kötelességei

155. A szülők, gyámszülők (továbbiakban: szülők) kötelesek biztosítani gyermekük részvételét az oktatásban.

156. A szülők kötelessége legkevesebb havonta 1 alkalommal érdeklődni gyermekük tanulmányi helyzetéről és iskolában tanúsított magaviseletéről; részt venni a tanító/osztályfőnök által szervezett szülői értekezleteken.

157. A szülőknek joguk van magyarázatot kérni a gyermeküket tanító tanerőktől a pedagógus fogadóóráján vagy a szülői értekezletek alkalmával a tanerő által kifejtett oktató-nevelő tevékenységgel kapcsolatban.

158. A szülőknek joguk van a szaktanár jelenlétében átnézni gyermekük félévi dolgozatát.

159. Osztály- illetve iskolai szülői bizottságokba tömörülhetnek.

160. Az Iskolában kárt okozó tanuló szüleinek (esetleg a tanulónak) kötelessége megtéríteni az okozott kárt. Az elvesztett vagy megrongált tankönyveket a károkozó tanulók szüleinek (esetleg a tanulónak) kötelessége ugyanolyan új tankönyvvel pótolni vagy kifizetni a tankönyv értékének háromszorosát.

161. Kérhetik gyermekük áthelyezését másik iskolába vagy Iskolánk másik osztályába. A tanulók áthelyezése egyik iskolából a másikba lehetőség szerint a félévközi, illetve a nyári vakációban történik. Tanév közben az áthelyezés lakáscsere, orvosi javaslat vagy művészeti iskolából általános iskolába való átiratkozás esetén történhet.

A szülők bizottságokba tömörülésének rendje

1. A tanév elején az osztály szülői közössége osztály-szülőbizottságot választ. Az osztály szülőbizottsága 3 tagból áll: elnökből, titkárból és egy tagból.

2. Az osztály-szülőbizottságok elnökei alkotják az iskolai szülőbizottságot. Az iskolai szülőbizottság tanév elején elnököt, elnök-helyettest, pénztárost és képviselőket választ az Iskola Vezetőtanácsába.

3. A szülőbizottságok szülői pénzalap létrehozását javasolhatják az osztály/iskola anyagi bázisának fejlesztése valamint a tanulók versenyeken, rendezvényeken való részvételének támogatása érdekében. A szülői pénzalapokat a szülőbizottságok kezelhetik.


A Rendszabályzat letölthető PDF-ben itt.

 
Nagy Imre Általános Iskola, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates